/
Statystyki z dnia 4/12/2020
Suma: 268
1Sypkihitman: 18 (6%)
2JULKA TO DZIWKA: 17 (6%)
3Desstroyer: 16 (5%)
4Adjustment: 15 (5%)
5Symetric: 14 (5%)
Statystyki z dnia 3/12/2020
Suma: 519
1[TUTOR] Flexy: 41 (7%)
2Ciasny Dzimmi: 33 (6%)
3Adjustment: 31 (5%)
4Tokio: 26 (5%)
5Toynbee: 25 (4%)
Statystyki z dnia 2/12/2020
Suma: 362
1Yson: 45 (12%)
2Nessie: 30 (8%)
3Toynbee: 21 (5%)
4Blameless: 19 (5%)
5EmoXa: 18 (4%)
Statystyki z dnia 1/12/2020
Suma: 161
1Yson: 12 (7%)
2Symetric: 11 (6%)
3Sobociak: 8 (4%)
4EmoXa: 8 (4%)
5Ciasny Dzimmi: 7 (4%)
Statystyki z dnia 30/11/2020
Suma: 439
1Siwyxx: 42 (9%)
2Symetric: 26 (5%)
3Blameless: 22 (5%)
4POnuRY REAPER: 20 (4%)
5Solaris: 20 (4%)
Statystyki z dnia 29/11/2020
Suma: 306
1DON MOST: 46 (15%)
2POnuRY REAPER: 31 (10%)
3Blameless: 29 (9%)
4Ciasny Dzimmi: 19 (6%)
5Usmieszek: 16 (5%)
Statystyki z dnia 28/11/2020
Suma: 300
1DON MOST: 48 (16%)
2Blameless: 26 (8%)
3[TUTOR] Flexy: 18 (6%)
4Doncia: 17 (5%)
5Meffiskee: 8 (2%)

Copyrights © Rexia.PL. All Rights Reserved.